Regulamin

StartRegulamin

WYCIĄG z REGULAMINU PROGRAMU MOBILNOŚCI STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH (MOSTUM):

1. Do udziału w Programie MOSTUM może aplikować każdy student, który:
1.1. jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia,
1.2. nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów,

2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w macierzystej uczelni.

3. Przyjęcie studentów w ramach programu odbywa się w ramach tego samego kierunku studiów i formy kształcenia.

4. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.

5. Studentowi uczestniczącemu w Programie MOSTUM przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSW oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej – stypendia wypłaca uczelnia macierzysta studenta.

6. Uczelnia przyjmująca studenta, w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących w Uczelni przyjmującej.